FAQs Complain Problems

योजना सम्जौता गर्दा चाहिने आवश्यक कागजात केके हुन ?

१.उपभोक्ताको भेलाको निर्णय र उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपिहरु

२.उपभोक्ता समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुको नागरीकताको प्रतिलिपिहरु

३.वडा कार्यालयको सम्झौताको लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाएको सिफारिस पत्र

४.वडा कार्यालयले तयार पारेको उपभोक्ता समिति गठनको प्रतिवेदन संलग्न राखि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षले गाउँपालिकामा संयुक्त निवेदन पेश गर्ने ।

५.गाउँपालिकाबाट तयार गरीएको योजनाको लागत अनुमान र डिजाईन बमोजिमको कार्य गर्नको लागि दुई पक्ष्ँ बीच सम्झौता गर्ने ।